Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Ghi nhận mới về 2 loài linh trưởng quí hiếm vượn đen má hung phía bắc và voọc chà vá chân nâu và những thông tin chung về khu hệ linh trưởng ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, Đà Nẵng