Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Acanthaceae

Acanthaceae

2 1 427 0

Miêu tả

Tên Tiếng Latinh: Acanthaceae