Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Nhông hàng rào

Nhông hàng rào

1 2 890 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Nhông hàng rào

Tên Tiếng Anh: Oriental garden lizard

Tên Tiếng Latinh: Calotes versicolor