Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Hệ sinh thái sông ngòi, ao hồ ĐN Ó cá trên sông Hàn

Ó cá trên sông Hàn

0 0 174 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ó cá

Tên Tiếng Anh: Osprey

Tên Tiếng Latinh: Pandion haliaetus

Bộ ảnh ó cá trên sông Hàn của tác giả Huỳnh Ngọc Chênh