Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Chòi mòi

Chòi mòi

1 16 231 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Chòi mòi

Tên Tiếng Latinh: Antidesma sp_Euphorbiaceae