Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Côm

Côm

0 4 224 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Côm

Tên Tiếng Latinh: Elaeocarpus sp Elaeocarpaceae