Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Dẫn liệu về động vật đất cỡ trung bình (mesofauna) và cỡ lớn ở KBTTN Bà Nà - Núi Chúa, ĐN

Tổng quan tài liệu

Để thăm dò và bổ sung đa dạng động vật đất của Bà Nà, tháng 4/2002 nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát thực địa và lượm mẫu theo 3 tầng độ cao: đỉnh núi, lưng chừng núi (km6-km8) và chân núi. Mẫu định tính được lượm theo tuyến. Mẫu định lượng được lượm theo hố đào 0.5x0.5m theo các lớp đất, đại diện cho các sinh cảnh phổ biến của từng độ cao. Ở mỗi độ cao đã tiến hành 3-4 hố định lượng. Độ phong phú của các loài và các nhóm tính theo tỷ lệ phần tram của số cá thể (n%) và sinh khối (p%) trên tổng số mẫu thu được. Dưới đây là một số kết quả về các nhóm động vật đất.