Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Danh lục và ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý hiếm các loài thú ở KBTTN Bà Nà, TP ĐN

Tổng quan tài liệu

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu danh lục gồm 77 loài thuộc 28 họ, 10 bộ ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, thành phố Đà Nẵng thông qua việc điều tra khu hệ thú ở đó từ 31/3 đến 5/4/2002 và từ tháng 3 đến tháng 7/2007 và kế thừa các kết quả của các nghiên cứu trước đây. Trong 77 loài ghi nhận được ở Bà Nà có 27 loài quý hiếm có giá trị bảo tồn cao, trong đó có 25 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 21 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2002), 26 loài trong Nghị định 32/NĐ-CP của Chính Phủ và Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus nemaeus) là loài đặc hữu của Việt Nam.