Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Điều tra, lập danh lục và xây dựng bộ tiêu bản các loài thực vật thân gỗ ở KBTTN Bà Nà - Núi Chúa

Tổng quan tài liệu

Tài liệu này là báo cáo khoa học với đề tài: "Điều tra, lập danh lục và xây dựng bộ tiêu bản các loài thực vật thân gỗ ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa"

Giám định tên khoa học và xanh lục 311 một loài thực vật thân gỗ thuộc 148 chi, 62 họ.

Các loài thống kê được thuộc hai ngành:

- Thực vật bậc cao có mạch ngành hạt trần: 5 loại, 5 chi, 3 họ

-  Ngành hạt kín 306 loài, 143 chi, 59 họ.