Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Nguồn cá giống ở rạn san hô vùng bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Nguồn cá giống ở rạn san hô vùng bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi và Võ Văn Quang Năm xuất bản: 2015
0 3 295 0

Tổng quan tài liệu

Bài báo trình bày về kết quả khảo sát nguồn giống cá ở vùng rạn san hô bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn giống của 3 họ cá mú, cá dìa, cá hồng hầu như xuất hiện quanh năm, nhưng tập trung vào vụ chính từ tháng 4 đến tháng 9 và được khai thác bằng nghề lặn và lưới. Đã xác định có 14 loài cá giống có giá trị kinh tế. Trong đó, họ cá mú (Serranidae) có 8 loài, họ cá dìa (Siganidae) có 3 loài, họ cá hồng (Lutjanidae): 3 loài; nhiều loài có giá trị kinh tế cao, là đối tượng đang được đưa vào nuôi trồng ở Việt Nam như cá song gió (Epinephelus awoara), cá mú mè (Epinephelus coioides), Cá mú điểm gai (Epinephelus malabaricus), cá dìa công (Siganus guttatus) và một số loài đã được nuôi ở các nước trên thế giới như cá hồng vảy ngang (Lutjanus johnii). Con giống các loài cá thu được có kích thước khác nhau tùy theo từng loài dao động từ 44 - 148 mm. Cá giống có mật độ trung bình là 31,5 con/400 m2 ; trong đó cá mú (Serranidae): 5 con/400 m2 , cá dìa công (Siganus guttatus): 1 con/400 m2 , cá giò (Siganus spp) có mật độ cao nhất 25,4 con/400 m2 , thấp nhất là cá hồng (Lutjanidae) chỉ 0,1 con/400 m2 .