Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Loài Voọc chà vá chân nâu Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của quần thể Voọc Chà vá chân nâu (Pygathix nemaeus) trong ĐKTN tại KBTTN Sơn Trà, TP ĐN

Tổng quan tài liệu

Kết quả nghiên cứu quần thể Voọc chà vá chân nâu tại khu BTTN Sơn Trà cho thấy: Vọoc chà vá chân nâu sống chủ yếu ở sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới và sinh cảnh rừng phục hồi; quần thể có 3 loại kích thước khác nhau; mật độ quần thể thay đổi khác nhau ở các sinh cảnh và các mùa; thành phần thức ăn gồm 9 loài thực vật. Những nhân tố ảnh hưởng đến quần thể Voọc chà vá chân nâu: làm đường, phát triển du lịch, thực vật gây hại, thiên tai và hoạt động khai thác tài nguyên rừng.