Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Loài Voọc chà vá chân nâu Thức ăn, sinh cảnh của Chà vá chân nâu (Pygathix nemaeus), tiềm năng tự nhiên của Bán đảo Sơn Trà cho bảo tồn và PTBV chúng

Tổng quan tài liệu

Thức ăn và sinh cảnh là những nhân tố quan trọng cho sự sống sót của các loài động vật hoang dã nguy cấp, nhất là với các quần thể lớn, bị cô lập như Chà vá chân nâu (CVCN, Pygathrix nemaeus) tại Bán đảo Sơn Trà. Nghiên cứu cung cấp các số liệu về thức ăn, sinh cảnh của CVCN và đánh giá sinh cảnh Bán đảo Sơn Trà cho mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững loài linh chưởng nguy cấp đặc sắc này