Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Thiên nhiên Đà Nẵng Xây dựng CSDL trực tuyến và đánh giá DDSH của TP ĐN

Xây dựng CSDL trực tuyến và đánh giá DDSH của TP ĐN

Tác giả: Lê Hà Yến Nhi Năm xuất bản: 2015
0 0 0 212 0

Tổng quan tài liệu

Tài liệu này là khóa luận tốt nghiệp với đề tài: " Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến và đánh giá đa dạng sinh học tại thành phố Đà Nẵng”. 

Mục tiêu của đề tài là:

- Tìm kiếm, thu thập và sắp xếp các thông tin về thành phần loài tại TP. Đà Nẵng;

- Đánh giá được hiện trạng ĐDSH trên toàn TP. Đà Nẵng;

- Xây dựng chương trình máy tính quản lý trực tuyến cơ sở dữ liệu về ĐDSH của TP. Đà Nẵng.