Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Chàng xanh

Chàng xanh

1 1 204 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Chàng xanh

Tên Tiếng Anh: Common green frog

Tên Tiếng Latinh: Hylarana erythraea