Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Ếch cây Trung bộ

Ếch cây Trung bộ

0 0 147 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ếch cây Trung bộ

Tên Tiếng Latinh: Rhacophorus annamensis