Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Ếch suối

Ếch suối

0 5 272 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ếch suối

Tên Tiếng Anh: Black-striped frog

Tên Tiếng Latinh: Sylvirana nigrovittata