Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Thằn lằn bóng đốm

Thằn lằn bóng đốm

0 2 156 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Thằn lằn bóng đốm

Tên Tiếng Latinh: Eutropis macularia