Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Tắc kè hoa

Tắc kè hoa

0 4 168 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Tắc kè hoa

Tên Tiếng Latinh: Gecko gekko