Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Sách và học liệu Sách Nhận dạng nhanh một số loài động vật hoang dã được Công ước CITES và Pháp luật Việt Nam bảo vệ

Tổng quan về Sách

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Đặng (Chủ biên) (2009). Nhận dạng nhanh một số loài động vật hoang dã được Công ước CITES và Pháp luật Việt Nam bảo vệ. TRFFIC Đông Nam Á, Chương trình Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, Hà Nội, Việt Nam.