Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Hệ sinh thái biển Đà Nẵng Điều tra nghiên cứu nguồn giống của một số nguồn lợi thuỷ sinh vật chủ yếu liên quan đến rạn san hô vùng biển ven bờ Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý và bảo vệ