Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ở KBTTN Bà Nà - Núi Chúa, ĐN

Nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ở KBTTN Bà Nà - Núi Chúa, ĐN

Tác giả: Phạm Hồng Thái Năm xuất bản: 2015
0 5 660 0

Tổng quan tài liệu

Tài liệu này là tóm tắt luận án tiến sĩ với đề tài "Nghiên cứu Lưỡng cư, Bò sát ở khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng".

Nội dung nghiên cứu:

- Điều tra nghiên cứu thành phần loài LC, BS ở khu BTTN BNNC.

- Đặc điểm hình thái phân loại cho các loài LC, BS.

- Sự phân bố các loài theo độ cao, sinh cảnh, nơi ở và đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài.

- Đánh giá tầm quan trọng, hiện trạng và các mối đe doạ đến các loài LC, BS.

Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp bảo tồn các loài LC, BS.