Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở Khu BTTN Sơn Trà, Đà Nẵng