Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Rừng đặc dụng Nam Hải Vân Nghiên cứu thực vật xâm lấn tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân- TP ĐN và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự phát triển của chúng