Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Rừng đặc dụng Nam Hải Vân Thành phần loài mối ở rừng phòng hộ Nam Hải Vân và khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa

Tổng quan tài liệu

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thành phần loài mối tại KBTTN Bà Nà - Núi Chúa và rừng phòng hộ Nam Hải Vân trong thời gian từ tháng 03 đến 11/2009. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được danh mục thành phần loài mối gồm 49 loài, thuộc 18 giống, 7 phân họ, 2 họ. Bổ sung cho khu vực nghiên cứu và khu hệ mối Việt Nam 2 giống mối mới là: Pseudocapritermes, Mironasutitermes. Bổ sung cho khu vực nghiên cứu và khu hệ mối Việt Nam 4 loài mới là: Pseudocapritermes parasilvaticus (Kemner), Odontotermes bruneus (Hagen), Odontotermes wallouensis (Wasmann) và Schedorhinotermes treslucens (Homlgren). Các loài mối ở hai khu hệ nghiên cứu gần gũi với nhau, có tính đặc hữu cao và ít gần gũi với các khu hệ khác trên cả nước. Kết quả góp phần hoàn thiện nghiên cứu danh mục động vật, đồng thời cho thấy giá trị tiềm tàng về đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng.