Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Rồng đất

Rồng đất

0 4 259 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Rồng đất

Tên Tiếng Latinh: Physignathus cocincinus