Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Rắn lục cườm

Rắn lục cườm

0 6 1203 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Rắc lục cườm

Tên Tiếng Anh: Chinese Habu

Tên Tiếng Latinh: Trimeresurus mucrosquamatus