Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Ếch cây sần Việt Nam

Ếch cây sần Việt Nam

1 3 1061 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ếch cây sần Việt Nam

Tên Tiếng Anh: South-Vietnamese Bug-eyed Frog

Tên Tiếng Latinh: Theloderma vietnamensis