Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Acanthaceae

Acanthaceae

1 0 0 312 0

Miêu tả

Tên Tiếng Latinh: Acanthaceae