Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Loài Voọc chà vá chân nâu Bữa sáng của Voọc

Bữa sáng của Voọc

0 4 256 0

Miêu tả

The critically endangered red-shanked douc langur (Pygathrix nemaeus) is known as the queen of monkeys which is endemic to Vietnam, Laos, and Cambodia.