Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Cun cút vằn

Cun cút vằn

0 7 176 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Cun cút vằn

Tên Tiếng Anh: Barred Buttonquail

Tên Tiếng Latinh: Turnix suscitator

Phân bố: Các vùng trong cả nước. Có thể lên tới độ cao khoảng 1.600 mét.

Hiện trạng: Loài định cư. Phổ biến.

Sinh cảnh sống: Vùng cỏ khô, cây bụi thứ sinh và nơi canh tác. Làm tổ trong cỏ, đẻ 3-5 trứng.

Có thể bạn quan tâm