Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Sâm bồng bồng

Sâm bồng bồng

0 2 249 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Sâm bồng bồng

Tên Tiếng Latinh: Dracaena angustifolia