Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Ráng ổ rồng

Ráng ổ rồng

0 2 184 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ráng ổ rồng

Tên Tiếng Latinh: Platycerium grande