Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Mạc thư

Mạc thư

0 2 247 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Mạc thư

Tên Tiếng Latinh: Koilodepas hainanensis