Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Ráng ổ phụng

Ráng ổ phụng

0 6 201 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ráng ổ phụng

Tên Tiếng Latinh: Asplenium nidus