Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Acanthaceae

Acanthaceae

2 12 838 0

Miêu tả

Tên Tiếng Latinh: Acanthaceae