Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Bình linh

Bình linh

0 8 317 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bình linh

Tên Tiếng Latinh: Vitex sp_Verbenaceae