Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Bù lốt

Bù lốt

0 3 333 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bù lốt

Tên Tiếng Latinh: Grewia sp_Tiliaceae