Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Cẩm cù nút áo

Cẩm cù nút áo

0 8 230 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Cẩm cù nút áo

Tên Tiếng Latinh: Apocynaceae