Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Chiếc chùm to

Chiếc chùm to

0 3 248 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Chiếc chùm to

Tên Tiếng Latinh: Barringtonia sp_Lecythidaceae