Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Cổ lan trần

Cổ lan trần

0 3 232 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Cổ lan trần

Tên Tiếng Latinh: Orchidaceae