Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Côm Hải Nam

Côm Hải Nam

0 5 219 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Côm Hải Nam

Tên Tiếng Latinh: Elaeocarpaceae