Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Bàm bàm

Bàm bàm

0 12 230 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bàm bàm

Tên Tiếng Anh: Box bean

Tên Tiếng Latinh: Entada phaseoloides