Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Bìm bìm hoa vàng

Bìm bìm hoa vàng

0 4 241 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bìm bìm hoa vàng

Tên Tiếng Latinh: Merremia boisiana