Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Bù dẻ lá lớn

Bù dẻ lá lớn

1 1 2 192 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bù dẻ lá lớn

Tên Tiếng Anh: Large-leaved Uvaria

Tên Tiếng Latinh: Uvaria Macrophylla